Qytetarët nga viti i ardhshëm nuk do të dorëzojnë më paraqitje vjetore të tatimit nëpër sportelet e Drejtorisë për të Ardhura publike. Sipas dispozitave të reja, DAP do të ketë për obligim që vet t’i grumbullojë të gjitha të dhënat për të ardhurat e realizuara të personave fizik dhe në formë elektronike t’i dorëzojë në shqyrtim për plotësim apo përmirësim. Çdo qytetarë do të ketë fjalëkalim me cilin do të mund ta hap paraqitjen dhe të bëj shqyrtimin e të dhënave ndërsa nëse ka lëshim, mund të bëj edhe korrigjim.