Presidenti i sapo zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump është parë duke dëgjuar lutjet Kuranore

Presidenti i 45 i Shteteve të Bashkuara shihet duke dëgjuar me vëmendje lutjet Kuranore, të cilat janë një mesazh i fortë për presidentin amerikan.

Këto lutje i dëgjoi Trump:

“O ju njerëz, vërtetë Ne ju krijuam ju prej një mashkulli dhe një femre, ju bëmë popuj e fise që të njiheni ndërmjet vete, e s’ka dyshim se te All-llahu më i ndershmi ndër ju është ai që më tepër është ruajtur (këqijat) e All-llahu është i dijshëm dhe hollësisht i njohur për çdo gjë”

Surah Ar-Room, Verse 22:

“Nga argumentet e Tij është krijim i qiejve e i tokës, ndryshimi i gjuhëve tuaja dhe i ngjyrave tuaja. Edhe në këtë ka argumente për njerëz”.