Rubrika Ti Raporton u mundëson lexuesve të dërgojnë lajme ose informacione që menodjnë se janë të rëndësishme për publikun shqiptar në përgjithsi ose për rajonin e tyre apo vendbanimin lokal ku ata jetojnë, duke na dërguar përmbajtjet e tyre të shoqëruara me foto apo video. Me këtë opsion, MANASTIRI LAJM ka për qëllim qytetarëve tu mundësojë qasje më të madhe me mediat e informimit si dhe ato sociale.

Këtë faqe e krijojnë vizitorët, që domethënë se informatat që dorëzohen nuk janë domosdoshmërisht të verifikuara. Duke u nisur nga kjo, MANASTIRI LAJM nuk merr përgjegjësi për vërtetësinë ose objektivitetin e materialeve të publikuara dhe gjatë publikimit të lajmit do të potencohet se burimi i lajmit është projekti Ti Raporton. Pasi që teksti dërgohet, të drejtat e publikimit i mban Agjencia Kombëtare e Lajmeve MANASTIRI LAJM.

Të dhënat të cilat vizitorët i dërgojnë në mënyrë vullnetare nëpërmjet postës elektronike (e-mailit) dhe formularit për kontakt, konsiderohen fshehtësi zyrtare dhe ruhen në përputhje me përcaktimet kryesore si dhe me rregullat dhe ligjet për punë arkivore si dhe dispoziat tjera ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare. Këtu bëjnë pjesë edhe adresa e tyre e e-mailit, emri, mbiemri, adresa postale, telefoni, fotografitë etj, të cilat nuk janë obligative dhe nuk janë domosdoshmërisht të sakta dhe të verifikuara.

TI RAPORTON

6 + 12 =